a

Потърси

a
  /  Общи условия
Общи Условия за ползване на Bebba Macarons

Уебсайтът bebbamacarons.com е интернет магазин. Той предоставя информация и възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продукти, предлагани от Беба Макаронс.
Настоящият документ съдържа Общите условия и урежда отношенията между Беба Макаронс
(наричан по-долу bebbamacarons.com) и потребителите на електронни услуги, намиращи се на домейн bebbamacarons.com
Използването на всички хипервръзки и/или заплащането на предлаганите от страниците на bebbamacarons.com продукти,
Ви превръща в потребител, което означава, че приемате и се задължавате да спазвате общите условия.
Тези условия обвързват всички потребители.
Беба Макаронс си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително предупреждение или анонсиране.


Регистрация


Заявка за закупуване на продукти се прави без регистрация в системата. Преди да бъде изпратена поръчката към нас, има стъпка, в която трябва да бъдат коректно попълнени данните за доставка.
Беба Макаронс НЯМА да изпълни Вашата заявка, когато предоставените данни не са достоверни.


Авторски права


Беба Макаронс Ви дава право да разглеждате всички материали – изображения,
текстове и всякаква информация от страниците на bebbamacarons.com, само за лична употреба – при условие, че не се ползват с търговска цел и се спазват всички авторски права.
Публикуваното на този сайт съдържание е собственост (освен ако изрично не е упоменато друго)
на онлайн магазин bebbamacarons.com и се ползва със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.
Всяко използване на каквото и да е съдържание от този уебсайт без изрично разрешение ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.


Права и задължения, съгласно ЗЕТ и ЗЗП


Права и задължения, съгласно ЗЕТ и ЗЗП
Съгласно ЗЕТ и ЗЗП bebbamacarons.com е длъжен да предостави на потребителите си
непрекъснат достъп до следната информация:
Име и адрес на фирмата – Бебба2016 – ЕООД, гр. Пловдив, ж.к Тракия, блок 104А, ет 1,тел.: +359 89 560 6321, e-mail: bebbamacarons@gmail.com
Основните характеристики и информация за всеки продукт са подробно описани на отделна страница за представяне.
Органът, който осъществява контрол върху дейността на онлайн магазин bebbamacarons.com
е Комисията за защита на потребителите.
Всички цени на продуктите, указани в уебсайта bebbamacarons.com, са в лева с включено ДДС и важат за 1 брой.
Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД),
за което се получава съответния документ.


Рекламации


При изпращане на поръчка с куриерска фирма, Беба Макаронс опакова възможно най-добре поръчаните продукти, в специално изработени транспортни кутии и задава на куриера всички възможни предпазни средства с цел предпазване на продукта от счупване или нараняване. Рекламации относно състоянието на получената стока се отправят директно към куриерската фирма. В предвид характера на продукта (хранителен продукт), не предоставяме възможност за преглед на стоката, при нейното получаване.
В случай на възникване на спорове или неуредени въпроси, които не са упоменати в Общите условия, потребителят има право да отправи възникналите въпроси към нас на посочения за връзка адрес.
Въпросите ще бъдат разрешавани според разпоредбите на действащото българско законодателство в дух на коректност и добронамереност.


Защита на личните данни


Bebbamacarons.com се задължава да защитава предоставената при регистрацията в уебсайта информация от всеки потребител.
Тяхната достоверност се проверява, за да може поръчката Ви да бъде приключена коректно.


Информация относно дружеството, което обработва данните Ви


Наименование: БЕББА 2016 ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 205054986, Седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ж.к. Тракия, блок 104А, ет.1, Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, блок 104А, ет.1, Телефон: +359 895 606321, E-mail: bebbamacarons@gmail.com, Уебсайт: https:// bebbamacarons.com


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни


Име: Петър Марио Балинов, Длъжност: Управител, Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив ж.к. Тракия, блок 104А, ет.1, Телефон: 0895 606321, E-mail: bebbamacarons@gmail.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни


Наименование: Комисия за защита на личните данни, Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Телефон: +359 2 915 35 18, Интернет страница: www.cpdp.bg
БЕББА 2016 ЕООД (наричано по-долу за краткост „Администратор„) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.


Събиране и Обработка на лични данни


Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. БЕББА 2016 ЕООД под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответния уеб сайт, който посещавате.


Използване и Съхраняване на личните данни


БЕББА 2016 ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на изпълнение на вашите поръчки. БЕББА 2016 ЕООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни.


Сигурност


Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.


Права по отношение на личните данни


Право на информираност: Настоящата Политика и Общи условия имат за цел да Ви информират подробно за обработването на Вашите лични във връзка с ползването на продукти и услуги на БЕББА 2016 ЕООД;
Право на достъп: Вие имате право да получите информация относно обработването на Ваши лични данни, достъп до тях и правата Ви във връзка с това;
Право на коригиране: Вие имате право на или допълване на Ваши лични данни, в случай че те са неточни или непълни;
Право на изтриване: Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период от 2 години се съхраняват: информация за сключени договори; данните за изпращаните електронни съобщения по ЗЕДЕУУ.
Право на ограничаване във връзка с обработването на данните: Вие имате възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това и при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;
Право на преносимост на данните: при обработване в автоматизиран вариант, данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това право обхваща само данни, предоставени лично от Вас, като субект на данни, както и лични данни, генерирани и събрани в хода на отношенията ни с Вас.
Право на оттегляне на съгласие: По всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, на база дадено от Вас съгласие, като това не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието;
Право на ограничаване на обработването– при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;
Право на възражение: Вие имате право да възразите по отношение обработването на данни на базата на легитимен интерес. В случай на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно ще го изпълним.
Право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в РБ е КЗЛД, с адрес в гр. София, 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2.


Предоставяне на Информация


БЕББА 2016 ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в описаните в тази политика на Общите условия,  по сключените лицензионни споразумения и договори и по предвидените в закона случаи.
БЕББА 2016 ЕООД предоставя получените във връзка с отношенията с Клиента и изпълнението на договор или търговското споразумение данни, само по предвидения в закона ред и само на:
– оторизираните публични органи /НАП, НОИ, МВР, съдебни органи и др./;
– на обработващи лични данни от негово име, като изпълнител по договор и то само по негово нареждане или възлагане /куриерска фирма, счетоводна къща, поддържащи информационни системи и бази данни, подизпълнители по договори във връзка с изпълнение предмета на договора или търговското споразумение;


Изменения по настоящата политика за защита на личните данни


Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в настоящата страница. Ръководството на БЕББА 2016 ЕООД си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България.

  • Приложение № 1 – Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка
  • Приложение № 2 – Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен
  • Приложение № 3 – Искане за преносимост на лични данни
  • Приложение № 4 – Искане за коригиране на данни

Информация за бисквитките

Нашата интернет страница използва бисквитки за да Ви помогне с навигацията.
Бисквитките са малки по размер файлове, изпратени от уеб сървър към Вашият Интернет Браузър. Те съхраняват информация за активностите на потребителите и техните предпочитания по време на посещението им в даден уебсайт.
Бискивитките помагат за по-лесно и удобно ползване на уебсайта, спестявайки време на потребителя да въвежда своите предпочитания всеки път, при всяко посещение на сайта и влизането в различни страници.Бисквитките позволяват на уебсайта да работи безпроблемно, да следи за грешки и да оптимизира начините за предоставяне на информация на потребителите.
Какви Бисквитки ползваме:
Необходими бисквитки
Този тип бисквитки са необходими за основните функции на уебсайта, като например – „Количка“ и стъпките за направата на поръчка.
Аналитични бисквитки
Тези бисквитки ни показват Вашите предпочитания и как използвате уебсайта, това ни помага да го оптимизираме. Например тези бисквитки отчитат броя на посещенията на нашия уебсайт, също така и посещенията на различните страници, отчитат броя на споделянията и на това как се движат нашите потребители, по време на ползването на уебсайта. Това ни помага да подобрим предоставяните от нас услуги и улеснява намирането им от потребителите.
Имате възможност да настроите Вашият браузър, да не запаметява бисквитки или да изтрие запаметените до момента такива. В случай на забраняване от Ваша страна за запаметяване на бисквитки или изтриване на запаметени такива, в зависимост от вида им, може да се наруши функционирането на уебсайта.

bg_BGBulgarian